previous arrow
next arrow
Slider
โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค 88 64 ถนน สนามบิน ตำบล หลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์: 043 811 789
ภาพสถานที่
ที่ตั้งสถานที่พัฒนาฯ
เอกสารการอบรม

พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.๒๔

เอกสารการอบรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) โดย นางสาวนิพพิทา กุลชิต และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.๑

เอกสารการอบรม

เอกสารประกอบการพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ฯ โดย นางสาวนิพพิทา กุลชิต และคณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.๑

เอกสารการอบรม

เอกสารประกอบการพัฒนาทักษะความ เข้าใจและใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy) โดย ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.๑

previous arrow
next arrow
Slider